Η Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε. διακρίνεται από σωστή οργανωτική δομή, εχεμύθεια καθώς και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της πιστοποίησης ISO που διαθέτει. Το εξειδικευμένο τμήμα λογιστικής υποστήριξης και επίβλεψης, οι μέτοχοι και το ανθρώπινο δυναμικό, συμμετέχουν στη εταιρία προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.
2. Σύνταξη ισολογισμών και όλων των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
3. Παραγωγή μηνιαίων ισοζυγίων, καταστάσεων υπολοίπων και άλλων αναφορών για τακτή ενημέρωση των πελατών για την πορεία των επιχειρήσεών τους
4. Διεξαγωγή ελεγκτικών εργασιών και επαληθεύσεων βάσει τρόπου ελέγχου του ΣΔΟΕ και των ελεγκτικών κέντρων για πλήρη προετοιμασία σε περίπτωση προληπτικού, προσωρινού ή τακτικού ελέγχου

Β. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων και μέσω Ιντερνέτ
2. Φορολογικοί συμβιβασμοί και προσφυγές
3. Δηλώσεις ΦΠΑ περιοδικές και εκκαθαριστικές μέσω Ιντερνέτ
4. Διαδικασίες απαλλαγής και Επιστροφής ΦΠΑ
5. Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
6. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων
7. Δηλώσεις μεγάλης ακίνητης περιουσίας
8. Δηλώσεις φόρου υπεραξίας απο μεταβίβαση εταιρείας, εταιρικών μεριδίων, μετοχών Α.Ε. κλπ.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Μελέτες ολοκληρωμένης οργάνωσης της επιχείρησης
2. Επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου από νομικής και φορολογικής άποψης εταιρικού σχήματος
3. Ανάλυση αναγκών- σχεδιασμός και επιλογή του πλέον κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος
4. Εφαρμογή και έλεγχος διαδικασιών

Δ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Σύσταση Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., και ατομικών επιχειρήσεων
2. Μετατροπές και συγχωνεύσεις βάσει αναπτυξιακών κινήτρων (Ν.Δ. 1297/72 και 2166/93).
3. Συγχωνεύσεις με απορρόφηση ή σύσταση νέας εταιρείας.
4. Ενάρξεις, μεταβολές και λύσεις εργασιών
5. Εκκαθάριση και οριστική λύση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ

»Πλήρης υπηρεσία μισθοδοσίας
1. Υπολογισμός μισθοδοσίας εργαζομένων για όλους τους τύπους αποδοχών
(ασθενείας, υπερωρίες, έκτακτα, νυχτερινά, αργίες)
2. Κρατήσεις για οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ΦΜΥ,ΧΜΥ, δάνεια και προκαταβολές.
3. Υπολογισμός επιδόματος αδείας και δώρα εορτών σε οποιαδήποτε μισθολογική περίοδο.
4. Υπολογισμός αποζημίωσης, αδείας και απόλυσης.
5. Τρόπος εξόφλησης επιλογή ανά εργαζόμενο με επιταγή, μετρητά ή μέσω τραπέζης
6. Αναδρομικά αυτόματος υπολογισμός με ιστορικό, σύμφωνα με τις; ανάγκες κάθε επιχείρησης
7. Αποδείξεις πληρωμών, εκτυπώσεις σε μηνιαία βάση με τα μισθοδοτικά στοιχεία κάθε εργαζόμενου.
8. Εκτυπώσεις εφορίας. Ατομικές βεβαιώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και οριστική τέλους έτους.
9. Καταστάσεις εισφορών για κάθε περίοδο κατά τομέα και κλάδο ασφάλισης
10. Συγκεντρωτικές καταστάσεις αποδοχών ή κρατήσεων μηνός, περιόδων ή έτους.
11. Μηχανογραφικό ΙΚΑ. Πλήρης υποστήριξη μέσω Ιντερνετ Μηχανογραφικού συστήματος ΙΚΑ Αποστολή Α.Π.Δ. και εξόφληση εισφορών μέσω τραπεζικών λογ/σμων.

»Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικά
1. Ατομικές συμβάσεις εργασίας
2. Αναγγελίες και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
3. Άμεση ενημέρωση βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενων
4. Αξιολόγηση υποψηφίων για πρόσληψη
5. Εκπαίδευση προσωπικού
6. Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ
7. Πίνακες ωρών εργασίας
8. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ

ΣΤ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης, αξιολόγηση της κατάστασης- προτάσεις για βελτίωση παρακολούθηση αποτελεσματων βάσει αριθμοδεικτών
2. Ανάπτυξη και παρακολούθηση ταμειακών ροών (CASH FLOW)
3. Αξιολόγηση των αναγκών και του κόστους δανεισμού της επιχείρησης. Επιλογή του καταλληλότερου τρόπου χρηματοδότησης (μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, κλπ). Αξιοποίηση νέων χρηματοοικονομικών προιόντων (leasing, factoring, venture capital)
4. Ρύθμιση- επαναδιαπραγμάτευση δανείων
5. Αναδιάρθρωση ενεργητικού - παθητικού, αναμόρφωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της; επιχείρησης, αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Καθημερινή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας
(άμεση επαφή, τηλέφωνο, fax, e-mail, κινητό)
2. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
3. Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημερvτήτων
4. Ένταξη - παρακολούθηση προγραμμάτων νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Δ.
5.Υπηρεσίες γραμματείας εταιρείας με τήρηση πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., σύνταξη προσαρτήματος, έκθεσης Δ.Σ., ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις ισολογισμών - ΦΕΚ ανωνύμων εταιρειών